Luo Danjing et Yuan Wenxiang, antipodistes aux ombrelles